Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – test próbny i materiały do modułu A1

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A1 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A1, który sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu sprawdź czy w aplikacji MS Word, której używasz:

  • jest wyświetlana karta Deweloper na Wstążce,
  • na pasku Szybki dostęp znajduje się przycisk Zablokuj ikona kłódki
oraz pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 0,87 MB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test I

1. Otwórz plik Teoria A1.docx. Zastosuj styl podkreślenia linią podwójną i efekt kapitaliki do wyrazu Kapitaliki oraz dla tekstu Wszystkie wersaliki odstępy rozstrzelone co 3 pkt i kolor wyróżnienia żółty na górze strony 1.

2. Dla akapitu rozpoczynającego się od słowa Kerning ustaw interlinię na Wielokrotność co 1,15 oraz obramowanie linią podwójną koloru zielonego o szerokości ¾ pkt.

3. Pod akapitem Lista wielopoziomowa na pierwszej stronie dokumentu utwórz listę wielopoziomową:
lista_wielopoziomowa.jpg

4. Wstaw znak podziału strony przed akapitem Style na pierwszej stronie dokumentu oraz znak podziału sekcji Ciągły przed akapitem Pokazywanie zakładek w dokumencie na drugiej stronie dokumentu.

5. Utwórz nowy styl akapitu o nazwie „Podstawowy” na podstawie stylu Normalny i nadaj mu następujące cechy:

  • czcionka Times New Roman 12 punktów,
  • akapit wyjustowany, interlinia pojedyncza, wcięcie pierwszego wiersza 1,25.
Styl ma być Tylko w tym dokumencie.
Zastosuj styl Podstawowy do trzech kolejnych akapitów znajdujących się pod tekstem Używanie stylów na drugiej stronie.

6. Tekst znajdujący się w trzech akapitach pod akapitem Używanie stylów na drugiej stronie rozmieść w trzech kolumnach jednakowej szerokości z odstępem 0,9 cm, rozdzielonych linią, tak aby każdy akapit znalazł się w oddzielnej kolumnie. Zapisz plik.

7. Otwórz plik Tabele.docx. W Tabeli 1 w wierszu pierwszym zmień marginesy komórek na 0,3 cm oraz scal komórki 1 i 2.

8. Konwertuj na tabelę tekst znajdujący się pod akapitem Tekst do konwersji na tabelę z autodopasowaniem do zawartości oraz Tabelę 3 na tekst z separatorami tekstu „/”. Zapisz plik.

9. Otwórz plik Ilustracje i rysowanie.docx. Na rysunku 2 (buźka) umieść kształt prostokąt o wymiarach 2,5 cm x 5 cm wypełniony kolorem zielonym. Przesuń wstawiony kształt na spód. Zgrupuj wszystkie kształty z rysunku 2. Wyrównaj rysunek do prawej strony dokumentu.

10. Do każdego rysunku w dokumencie dodaj podpis. Do podpisów zastosuj etykietę Przykład oraz numerację A,B,C. Przy tworzeniu podpisów wykorzystaj teksty umieszczone bezpośrednio pod rysunkami.
(Przykład A. Obrazki na kanwie utworzone …).

11. Na końcu dokumentu wstaw spis ilustracji. Zastosuj format Prosty, zaznacz opcję Pokaż numery stron, ustaw Znaki wiodące tabulacji: na kropki.

12. Zmień tekst znaku wodnego na ECDL Advanced o układzie poziomym. Zapisz plik.

13. Otwórz plik Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.docx (hasło: qwerty). Usuń hasło. Na stronie 6 utwórz spis treści w formacie Wytworny z wykorzystaniem kropek jako znaków wiodących. Wartość w polu Pokaż poziomy ustaw na 2.

14. Usuń zakładkę ROM, utwórz zakładkę RAM do tekstu Pamięć operacyjna RAM w punkcie 2.3.

15. Oznacz hasła indeksu dla słów HDD, SSD, ROM, USB. Pod spisem treści utwórz indeks w formacie Nowoczesny z dołączonymi numerami stron i znakami wiodącymi tabulacji w postaci kropek.

16. Wyświetl dokument w widoku konspektu, a następnie pod punktem 1.4. Tablety wstaw dokument podrzędny z pliku Tablety.docx. Zamknij widok konspektu. Usuń Podział sekcji (na następnej stronie) przy punkcie 1.4. Zapisz plik.

17. Otwórz plik Wstawianie pól specjalnych.docx. Włącz śledzenie zmian w dokumencie. Na dole pierwszej strony odblokuj pole data zabezpieczone przed aktualizacją i zaktualizuj datę. W dolnej części czwartej strony wstaw pole wyświetlające słowa kluczowe z właściwości dokumentu. Zapisz plik.

18. Otwórz plik Arkusze danych.docx. Na podstawie danych w Tabeli 4 utwórz wykres kołowy o tytule Skład pierwiastkowy skorupy ziemskiej. Do wykresu dodaj etykiety danych. Wykres umieść nad tekstem Wykres utworzony na podstawie danych w tabeli 4. Zapisz plik.

19. Otwórz plik Formularze.docx. Na dole drugiej strony przy lewym marginesie wstaw formant zawartości – lista rozwijana o tytule Wykształcenie z elementami do wyboru: wyższe, średnie, gimnazjum, podstawowe. Zapisz plik.

20. Wykonaj korespondencję seryjną stosując jako dokument główny Zaproszenie.docx. Jako źródło danych wskaż plik Lista.docx. Utwórz regułę z wykorzystaniem funkcji Jeśli…to…inaczej, która wyświetli tekst Pani w przypadku kobiet lub Pan w przypadku mężczyzn. Wyedytuj listę adresatów, wybierając do korespondencji osoby o imieniu Jan lub mieszkające w Przasnyszu. W miejsce kropek w dokumencie głównych wstaw odpowiednie pola (dane adresowe) korespondencji seryjnej. Scal dokument główny z listą adresatów i zapisz plik pod nazwą Korespondencja seryjna.docx.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl