Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – test próbny i materiały do modułu A2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A2, które sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 1,84 MB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test II

1. Otwórz plik Edycja.xlsx. W arkuszu Formatowanie, blok komórek A21:D31 formatuj jako tabelę stylem Średni 2. Na karcie Projektowanie zaznacz opcję Ostatnia kolumna.

2. Dla zakresu komórek K2:P20 utwórz nowy styl tabeli o nazwie Dane osobowe. Wprowadź zmiany w zakładkach: Czcionka, Obramowanie i Wypełnienie.

3. W arkuszu Formatowanie warunkowe, dla danych z bloku komórek B19:E22 zastosuj regułę wyróżniania komórek, których wartość jest mniejsza od zera – wypełnienie kolorem niebieskim. Innymi kolorami wypełnienia wyróżnij komórki, których wartość jest równa zeru oraz większa od zera.

4. W arkuszu Formaty danych, zastosuj do komórki F7 format, który pozwoli na wyświetlenie daty zapisanej z kropkami zamiast myślników oraz skrótem „r.” na końcu, dzień i miesiąc zawsze dwucyfrowe, rok czterocyfrowy. Wpisz do komórki F7 aktualną datę w tym formacie.

5. Otwórz plik Funkcje.xlsx. W arkuszu Data i czas, oblicz ile masz lat (C9) oraz ile dni żyjesz (C16).

6. W arkuszu Matematyczne, oblicz objętość (w komórce C45) i pole powierzchni całkowitej kuli (w komórce C44) na podstawie podanego promienia. Zaokrąglij wartości pola i objętości tak, aby były podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. W arkuszu Statystyczne, do komórki C16 wstaw funkcję zliczającą puste komórki w zakresie C4:C13. Skopiuj formułę z komórki C16 do komórek D16:F16.

8. Oblicz, na jakiej pozycji znajdzie się liczba 2,56% w zakresie B33:B90 po sortowaniu rosnącym. Formułę wstaw do komórki B93.

9. W arkuszu Tekstowe, do komórki C22 wstaw funkcję, która ma usunąć zbędne spacje między imieniem i nazwiskiem wstawione w kolumnie B. Skopiuj funkcję z komórki C22 do komórek C23:C28.

10. Do komórki C34 wstaw funkcję, która ma skopiować rok urodzenia z kolumny B do kolumny C. Skopiuj funkcję z komórki C34 do komórek C35:C40.

11. Do komórki D34 wstaw funkcję, która ma skopiować datę urodzenia z kolumny B do kolumny D. Skopiuj funkcję z komórki D34 do komórek D35:D40.

12. W arkuszu Finansowe, oblicz wartość bieżącą inwestycji przy założeniach: 12% stopa, 4*12 rat po 350 zł, wpisz do komórki A60 odpowiednią formułę.

13. W arkuszu Wyszukujące, w tabeli Frekwencja w % znajduje się procentowe zestawienie uczęszczania uczniów pewnej szkoły na zajęcia. Znajdź informacje dotyczące frekwencji uczniów z klasy drugiej i klasy czwartej w listopadzie oraz lutym. Wstaw odpowiednie formuły do komórek B57 i C57.

14. W arkuszu Bazodanowe, oblicz maksymalny i minimalny dochód brutto kierownika z pionu Pracownicy. Wstaw odpowiednie formuły do komórki M12 i M13.

15. Otwórz plik Odwołania 3-W.xlsx. W arkuszu Odwołania 3-W:
a) w komórce B5 wpisz formułę obliczającą łączny zysk z usługi A i B,
b) w komórce B3 wpisz formułę obliczającą średni zysk z usługi A,
c) w komórce B4 wpisz formułę obliczającą średni zysk z usługi B.
Na podstawie danych w tabeli (A2:B4) utwórz zbiorczy wykres kolumnowy o tytule Zysk w 2020 r.

16. Otwórz plik Wykresy i grafika.xlsx. W arkuszu Wydatki rodziny:
a) na podstawie danych z tabeli (A3:E9) utwórz wykres kolumnowy grupowany,
b) dodaj tytuł wykresu Wydatki rodziny, przesuń tytuł w lewy górny róg,
c) dodaj etykiety danych poza końcami punktów danych tak aby nie zachodziły na siebie,
d) usuń z wykresu dane dotyczące wydatków związanych ze szkołą,
e) zmień jednostki wyświetlania wartości na osi pionowej na setki.

17. Otwórz plik Tabele przestawne.xlsx. W arkuszu Sprzedaż 2 - podsumowanie wyświetl tylko dane dotyczące Stoiska B. W arkuszu Sprzedaż 2 w komórce D45 zmień cenę z 705,90 na 849,90, a następnie odśwież tabelę przestawną w arkuszu Sprzedaż 2 - podsumowanie. W tabeli przestawnej posortuj produkty w kolumnie A malejąco, a następnie wyświetl tylko dane dla produktu Monitor. Podsumuj pola wartości według funkcji Średnia.

18. Otwórz skoroszyt Tabela danych.xlsx. W arkuszu Tabela danych z 2 zmiennymi korzystając z polecenia Tabela danych wypełnij zakres komórek B6:K22 wartościami.

19. Otwórz skoroszyt Sortowanie i filtrowanie danych.xlsx. W arkuszu Sortowanie posortuj dane w tabeli (A42:F57) według daty sprzedaży rosnąco (od najwcześniejszej do najpóźniejszej), a następnie według sprzedanych sztuk malejąco. Pomiń podczas sortowania kolumnę z liczbą porządkową.

20. Otwórz skoroszyt Sumy częściowe.xlsx. W arkuszu Przychody 2017 – 2020, korzystając z mechanizmu sum częściowych, oblicz: a) sumę przychodów dla umów Dzieło i Zlecenie z reklam, sprzedaży, dzierżawy,
b) średnią przychodów dla umów Dzieło i Zlecenie z pracy, reklam, sprzedaży, dzierżawy,
c) liczbę miesięcy, w których była praca na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.
Zwiń wszystkie części tabeli.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl