Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – testy próbne i materiały do modułu A3

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A3, który sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych (Office 2007 (bez formularza nawigacji) / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 242 kB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test II

1. Otwórz plik Studio graficzne.accdb. W kwerendzie Obliczanie wartości zamówienia oblicz podatek VAT (23%) oraz wartości zamówień Brutto na podstawie pól Ilość i Cena jednostkowa z tabeli Szczegóły zamówień. Zmień format pól na Walutowy.

2. Utwórz kwerendę tworzącą nową tabelę zamówień dla Firmy A. Dodaj odpowiednie pola z tabeli Klienci (pole Firma), z tabeli Zamówienia (pola Data zamówienia, Data odbioru, Sposób odbioru, Opłata za wysyłkę, Zaliczka), z tabeli Szczegóły zamówień (pola Ilość, Cena jednostkowa), z kwerendy Obliczanie wartości zamówienia (pole Wartość zamówienia), z tabeli Produkty (pole Produkty), z tabeli Stan_zamówienia (pole Stan). Zapisz tabelę pod nazwą Zamówienia Firma A. Uruchom kwerendę. Zapisz kwerendę pod nazwą Zamówienia Firmy A kwerenda.

3. W kwerendzie Dane do faktury oblicz Kwotę należności na podstawie pól Opłata za wysyłkę, ZaliczkaBrutto. Zmień format pola na Walutowy.

4. Utwórz kwerendę krzyżową obliczającą wartość zamówień zrealizowanych przez pracowników dla klientów. Do kwerendy dodaj tabele Klienci, Zamówienia, Pracownicy, Szczegóły zamówień oraz pola Firma – nagłówek wiersza i Nazwisko z tabeli Pracownicy – nagłówek kolumny. Dodaj pole Wartość zamówień: zawierające wyrażenie [Szczegóły zamówień]![Ilość]*[Szczegóły zamówień]![Cena jednostkowa] według, którego będzie wykonane podsumowanie oraz funkcję Suma i Krzyżowe z opcją Wartość. Zapisz kwerendę pod nazwą Wartość zrealizowanych zamówień.

5. Utwórz kwerendę na podstawie tabel Klienci i Kraje, która wybierze firmy mające swoją siedzibę poza Polską lub, w których adresie strony sieci Web nie występuje domena pl. Zapisz kwerendę pod nazwą Firmy poza Polską lub z domeną inną niż pl. Wyeksportuj wynik działania kwerendy do arkusza kalkulacyjnego.

6. Otwórz kwerendę Zamówienia niezrealizowane i zmodyfikuj ją tak, aby wyświetlane były tylko trzy ostatnie niezrealizowane zamówienia. Wyeksportuj wynik działania kwerendy do pliku RTF programu Word.

7. Otwórz kwerendę Wartość brutto zamówień i zmodyfikuj ją tak, aby wyświetlała sumę kwot zamówień brutto poszczególnych firm. W oknie Właściwości zmień tytuł pola Brutto na Wartość brutto oraz format na Walutowy.

8. Utwórz kwerendę o nazwie Prowizja na podstawie kwerendy Dane do faktury i tabeli Typ płatności. Do siatki projektowej kwerendy dodaj pola Firma, Wartość zamówienia, Typ płatności. Dla zamówień opłacanych przelewem prowizja wynosi 0,5% od wartości zamówienia, natomiast przy płatności gotówką 0%. Oblicz wartość prowizji w polu Prowizja dla poszczególnych zamówień.

9. Z kwerendy Wartość zamówień usuń pola Ilość i Cena jednostkowa. Zmodyfikuj kwerendę tak, aby wyświetlała sumę kwot należności zamówień poszczególnych firm. Dodaj pole Wartość należności: z wyrażeniem obliczającym jej wartość ([Szczegóły zamówień]![Ilość]*[Szczegóły zamówień]![Cena jednostkowa]). Do pola Wartość należności, zastosuj funkcję Suma.

10. Zmodyfikuj kwerendę Klienci z wybranych krajów tak, aby podczas jej uruchamiania trzeba było podać pierwszą literę nazwy kraju.

11. Zmodyfikuj kwerendę Dochody pracowników tak, aby podczas jej uruchamiania trzeba było podać najniższą wartość dochodu.

12. Utwórz kopię kwerendy Dochody pracowników i zmodyfikuj ją tak, aby podczas jej uruchamiania trzeba było podać najniższą i najwyższą wartość dochodu.

13. Utwórz formularz Zamówienia z podformularzem Szczegóły zamówień w układzie Arkusz danych. Do podformularza dodaj pole tekstowe z wyrażeniem, które pomnoży pole Ilość przez pole Cena jednostkowa, zastosuj format Walutowy. Zmień nazwę etykiety na Wartość. Zmień rozmiar pól podformularza tak, aby wszystkie dane były widoczne.

14. Zmodyfikuj właściwości formularza Zamówienia tak, aby wyświetlane były tylko zamówienia zrealizowane. Wstaw do stopki bieżącą datę.

15. W formularzu Pracownicy usuń etykiety i pola tekstowe Tytuł zawodowy, Nazwisko i Imię. W ich miejsce wstaw pole tekstowe, które będzie wyświetlało tytuł zawodowy, nazwisko i imię pracownika rozdzielone spacją. Do nagłówka formularza dodaj etykietę Godność. Zmień dowolnie kolejność przechodzenia klawiszem Tab między polami formularza.

16. Do tabeli Pracownicy dodaj pole Płeć typu tekstowego. W formularzu Pracownicy wstaw w odpowiednim miejscu Pole kombi, które pozwoli wyświetlić tekst Pan lub Pani przechowywany w tabeli Pracownicy w polu Płeć. Usuń etykietę przy polu kombi. Dodaj etykietę Płeć w nagłówku formularza w odpowiednim miejscu. Uzupełnij formularz Pracownicy wybierając przy każdym nazwisku Pan lub Pani.

17. Do tabeli Produkty dodaj pole Stopień trudności typu tekstowego. W formularzu Produkty wstaw Pole listy z wartościami Bardzo trudne, Trudne, Średnio trudne, Łatwe przechowywanymi w tabeli Produkty w polu Stopień trudności. Zmień nazwę etykiety na Stopień trudności. Uzupełnij dane dowolnymi wartościami w widoku formularza.

18. Do tabeli Dane poufne dodaj pole Stan cywilny typu tekstowego. W formularzu Dane pracowników (podformularzu Dane poufne) wstaw Grupę opcji z listą możliwości Żonaty, Mężatka, Wolny przechowywanymi w tabeli Dane poufne w polu Stan cywilny. Zmień tytuł grupy opcji na Stan cywilny. Uzupełnij dane odpowiednimi wartościami w widoku formularza. W stopce formularzu wstaw przycisk zamykający formularz.

19. Wstaw na ostatniej stronie raportu Dane do faktury pole tekstowe wybierające najwyższą wartość zamówienia. Zmień nazwę etykiety na Maksymalna wartość zamówienia. Wykorzystując właściwości sekcji Szczegóły zmodyfikuj raport w taki sposób, aby każde zamówienie było drukowane na oddzielnej stronie. Zastosuj poziomy układ strony i marginesy normalne.

20. Wstaw do raportu Rabat (sekcja Szczegóły) pole tekstowe, w którym zostanie obliczony rabat w wysokości 5% jeśli wartość zamówienia jest nie mniejsza niż 10 000 zł. W przypadku zamówień o niższej wartości wyświetli się komunikat „Bez rabatu”. Wybierz format dla pola Walutowy. W nagłówku strony umieść etykietę Rabat. Etykietę przy wstawionym polu tekstowym usuń.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl