Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – testy próbne i materiały do modułu A4

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A4 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu A4, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 2,55 MB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test 1

1. Otwórz plik Odpowiedzi.pptx.
Prezentacja przygotowana dla małej grupy specjalistów z danej branży powinna:
a) zawierać tekst, wykres, diagram,
b) zawierać efekty audio, animacje, rysunki i fotografie,
c) zawierać co najmniej 100 slajdów, aby wyczerpać temat,
d) zastąpić prelegenta.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 1, pliku Odpowiedzi.pptx.

2. Aby prezentacja była spokojna, harmonijna i delikatna stosujemy:
a) odcienie szarości,
b) kolory pastelowe, białe, niebieskie,
c) czerwone tło,
d) tekst koloru białego na czarnym tle.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 2, pliku Odpowiedzi.pptx.

3. Zmęczenie grupy odbiorców może spowodować:
a) krótka prezentacja, zawierająca nie więcej niż 20 slajdów,
b) krótkie, 2 – 3 minutowe omówienie każdego slajdu,
c) wielogodzinna prezentacja,
d) stosowanie na jednym slajdzie tylko dwóch kolorów.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 3, pliku Odpowiedzi.pptx.

4. W trakcie przedstawiania prezentacji prelegent nie powinien:
a) mówić do audytorium,
b) mieć dobrego kontaktu wzrokowego ze słuchaczami,
c) mówić wyraźnie i głośno,
d) czytać tekstu ze slajdu lub ze swoich notatek.
Odpowiedź (a, b, c, lub d) wpisz w polu Pytanie 4, pliku Odpowiedzi.pptx.

5. W pliku Konspekt.docx zastosuj styl Nagłówek 1 do listy numerowanej oraz styl Nagłówek 4 do wszystkich akapitów Informacji. Uruchom program PowerPoint, a następnie zaimportuj plik Konspekt.docx. Zresetuj formatowanie wstawionego tekstu. Przenieś całą Informację do notatek slajdu pierwszego. Zapisz prezentację pod nazwą Studio Graficzne.pptx.

6. W okienku Konspekt dodaj do slajdu trzeciego w postaci listy wypunktowanej zawartość dokumentu Działy i produkty.docx.

7. Dla slajdu w układzie Tytuł i zawartość wstaw fotografię z pliku Stokrotka.jpg tak, aby pojawiała się w lewym górnym rogu każdego slajdu w tym układzie. Zmień rozmiar obrazu tak, aby wysokość i szerokość wynosiła 30% rozmiaru oryginalnego (z zachowaniem współczynnika proporcji).

8. Do prezentacji zastosuj motyw Smuga oraz Styl 10 dla tła. Zapisz bieżący motyw pod nazwą Studio.thmx w folderze egzaminacyjnym.

9. Wstaw nowy wzorzec slajdów oparty na motywie Faseta. Modyfikuj ten wzorzec dla slajdu Tytuł i zawartość tak, aby tekst w polu Tytuł był pisany czcionką Arial, wielkość 40 pt, pogrubioną w kolorze ciemnoniebieskim na jasnozielonym tle.

10. Po slajdzie trzecim wstaw nowy slajd w układzie Tytuł i zawartość przyporządkowany do wzorca Faseta. Wprowadź tytuł Zyski.

11. Bezpośrednio po slajdzie trzecim wklej slajd z prezentacji Produkty.pptx znajdującej się w folderze roboczym. Zachowaj formatowanie źródłowe.

12. Ze slajdu czwartego usuń etykietę 2. Etykietę 1 wypełnij dowolną teksturą, ustaw przezroczystość na 50 %. Etykietę 3 wypełnij obrazem z pliku Kwiatek.jpg. Zastosuj do etykiety 3 filtr Sepia. Przesuń etykietę 3 przed etykietę 4.

13. Wykonaj kopię pudełka a następnie zmień jej położenie tak, aby znajdowała się w odległości 5 cm poziomo w prawo i 5 cm pionowo w górę od środka slajdu. Zapisz rysunek puszki wraz z tekstem jako plik Puszka.gif w folderze roboczym.

14. Zmień układ slajdu Udział produktów na Tytuł i zawartość. Na podstawie danych zawartych w arkuszu Produkty w skoroszycie Wykres.xlsx, utwórz wykres kołowy 3D na slajdzie. Do wykresu dodaj tytuł oraz etykiety danych zawierające tylko wartości procentowe. Zapisz wykres jako szablon pod nazwą Wykres kołowy.crtx w folderze roboczym.

15. Na podstawie danych zawartych w arkuszu Dochody firmy w skoroszycie Wykres.xlsx, utwórz wykres kolumnowy grupowany na slajdzie Zyski. Wykonaj pozostałe polecenia zawarte w arkuszu Dochody firmy.

16. Zmień układ slajdu Kadra na Tytuł i zawartość. Do slajdu wstaw schemat organizacyjny przedstawiający strukturę analogiczną do przedstawionej w dokumencie Pracownicy.docx lub w pliku Kadry.png.

17. Do slajdu Klienci wstaw plik dźwiękowy hymn_ue.wav. Dźwięk powinien być odtwarzany automatycznie tylko podczas wyświetlania tego slajdu.

18. Do slajdu Klienci dodaj listę wypunktowaną zawierającą kolejno kraje: Finlandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania. Do listy zastosuj interlinię 1,5. Użyj obrazu odpowiedniej flagi kraju, z folderu roboczego, jako punktora. Zmień rozmiar czcionki dla listy na 36 pt. Do wstawionego tekstu i kształtów zastosuj animację niestandardową. Ustaw kolejność pojawiania się nazwy kraju i jego flagi według państw po kliknięciu myszką.

19. Na ostatnim slajdzie wstaw przycisk akcji pusty będący hiperłączem do witryny http://tp.szczecin.pl z tekstem Źródło. Zastosuj wypełnienie gradientowe kształtu.

20. Utwórz pokaz niestandardowy, w którym znajdą się slajdy pierwszy, czwarty, piaty i szósty. Nadaj pokazowi niestandardowemu nazwę Rozwój. Zabezpiecz prezentację przed otwarciem hasłem qwerty.

Wszelkie dane zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl