Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL CAD (S8) – test próbne i materiały

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł S8 - Sylabus - wersja 1.5 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu ECDL CAD, które sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu S8 - ECDL CAD (AutoCAD 20015 / 2016).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przygotowanie środowiska do rozwiązania testu.
1. Na pasku stanu:

  • ustaw niezbędne stałe tryby lokalizacji (Koniec, Symetria, Centrum, Kwadrant, Punkt, Przecięcie) i włącz tryb lokalizacji OBIEKT (F3).
  • włącz Śledzenie lokalizacji względem obiektów (F11),
  • ustaw Pokaż/ukryj szerokość liniiWłączone,
  • ustaw Śledzenie biegunowe (F10) – Włączone,
  • włącz przycisk Widoczność opisu.
2. Dodaj listę rozwijaną Warstwa do Paska Szybkiego dostępu.
3. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy (ppm), z listy wybierz Opcje, kartę Wybór, w bloku Tryb wyboru zaznacz opcję Naciśnij klawisz Shift, aby dodać do zaznaczenia.
4. Rozciągnij okno wiersza poleceń ku górze tak, aby były wyświetlane dwie linie historii.
5. Pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 350,2kB) i rozpakuj, np. do folderuPulpit.

Test I

1. Utwórz nowy plik na podstawie szablonu Test_1.dwt znajdującego się w folderze ECDL CAD - test 1. Zapisz plik jako szablon Projekt_A4.dwt w tym samym folderze. Wyłącz tryb skoku. Usuń napis Test ECDL CAD.

2. Wczytaj z pliku acadiso.lin rodzaje linii KRESKAKROPKA, KRESKOWA. Usuń definicje rodzaju linii DASHDOT i DASHED. Ustaw standardowe wartości (na 1) zmiennych systemowych PSLTSCALE i CELTSCALE koniecznych do poprawnego wyświetlania rodzajów linii.

3. Utwórz dwie warstwy o parametrach podanych w poniższej tabeli:

Nazwa Kolor Rodzaj linii Szerokość linii
Niewidoczne biały KRESKOWA 0.50
Osie symetrii fioletowy KRESKAKROPKA Domyślne

4. Zmień granice na właściwe dla formatu A4 (lewy dolny narożnik 0,0, prawy górny narożnik 210,297) i powiększ obszar granic do rozmiaru pełnego ekranu. Wykonaj konfigurację siatki rysunkowej tak, aby nie wychodziła poza granice oraz określ odstępy między węzłami siatki na 10. Włącz widoczność siatki rysunkowej. Zapisz wprowadzone zmiany w szablonie.

5. Przejdź na warstwę Obramowanie. Utwórz prostokąt linii obcięcia (zewnętrzny) wpisując współrzędne bezwzględne wierzchołków 0,0 i 210,297. Utwórz w odległości 5 jednostek od linii obcięcia, prostokąt linii obramowania (wewnętrzny).

6. Utwórz na warstwie Osie symetrii poziomy odcinek o długości 100 jednostek, a na warstwie Niewidoczne pionowy odcinek o długości 200 jednostek. Ustaw skalę globalną rodzaju linii na wartość 0.3. Ustaw jako bieżącą warstwę Linie zarysu.

7. Ustaw format dziesiętny i dokładność wyświetlania długości wynoszącą trzy miejsca po przecinku (kropce). Ustaw format dziesiętny i dokładność wyświetlania kątów wynoszącą jedno miejsce po przecinku (kropce).

8. Utwórz nowy styl tekstu o nazwie Arial i ustaw go jako styl bieżący. Parametry stylu: czcionka Arial, styl normalny, wysokość 8, kąt pochylenia 15. Używając stylu Arial oraz narzędzia Tekst wielowierszowy napisz pod rysunkiem inicjały swojego imienia i nazwiska na warstwie Niewidoczne.

9. Na podstawie stylu STANDARD zdefiniuj nowy styl wymiarowania Tahoma i ustaw go jako styl bieżący. Parametry stylu: styl tekstu: Tahoma, kolor tekstu: fioletowy, wyrównanie tekstu zgodnie z linią wymiarową, wymiary liniowe - format jednostek dziesiętny dokładność jedno miejsce po przecinku, Zapisz i zamknij szablon Projekt A4.dwt.

10. Utwórz nowy plik na podstawie szablonu Detal_1.dwt znajdującego się w folderze ECDL CAD - test 1. Zapisz plik nadając mu nazwę Detal 25.dwg w tym samym folderze.

11. Ustaw jako bieżącą warstwę Linie zarysu. Odblokuj warstwę Linie konstrukcyjne. Utwórz łuk łuk o promieniu 8 oraz usuń linię pod łukiem. Usuń tekst Łuk. Zablokuj warstwę Linie konstrukcyjne. Ustaw jako bieżącą warstwę Osie symetrii. Zmień długość istniejących osi symetrii tak, aby wystawały poza linię zarysu 3 jednostki.

12. Ustaw jako bieżącą warstwę Linie zarysu. Utwórz 8 elementowy zespolony szyk biegunowy z okręgu o średnicy 10 (Rzut B) oraz pionowej osi symetrii przechodzącej przez środek tego okręgu (dodaj do kolekcji oś symetrii klikając ją wewnątrz tego okręgu).

13. Wykonaj fazowania (z ucinaniem) narożników za pomocą faz 2 x 2 jednostki oznaczonych literą F. Wykonaj promieniem o wartości 6 jednostek zaokrąglenia (z ucinaniem) narożników oznaczonych literą Z. Zapisz dokument.

14. Usuń z rysunku Rzut B obiekty leżące po lewej stronie osi symetrii, a następnie przesuń rysunek Rzut B o 40 jednostek w lewo. Zmień długość osi symetrii tak, aby wystawały poza linię zarysu 3 jednostki.

15. Wyszukaj w Pomocy programu AutoCAD polecenia pozwalającego określić rozmiar i style punktu. Odpowiedni tekst wklej pod rysunkiem na warstwę Tekst. Zmień styl i rozmiar obiektów typu punkt, oznaczonych numerami 17 na dowolny inny. Wykorzystując punkty 17 utwórz splajn za pomocą narzędzia „Wierzchołek sterujący splajnu” na warstwie Splajn. Wykonaj kreskowanie obszarów oznaczonych literą K (wzór ANSI31, kąt 45, skala 0.4) oraz obszarów oznaczonych K90 (wzór ANSI31, kąt 90, skala 0.4). Dwie ukośne linie poniżej splajnu przenieś na warstwę Niewidoczne. Usuń tekst K i K90.

16. Otwórz plik Detal 25 - rozwiązanie.dwg. W dokumencie Detal 25.dwg zablokuj warstwę Elementy pomocnicze, następnie zwymiaruj rysunek (warstwa Wymiary) wykorzystując istniejące style wymiarowania (lub utwórz własne) podobnie jak w pliku z rozwiązaniem.

17. Zmień nazwę karty Układ1 na Wydruk ISO A4. Ustaw sposób wyświetlania układu współrzędnych arkusza (układu) wybierając na palecie Właściwości w kategorii Różne pola dotyczące LUW i zmieniając ich wartość na TAK.

18. Kliknij kartę Wydruk ISO A4 prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Menedżer ustawień strony…. Nazwij nowe ustawienia strony WYDRUK ISO A4. W oknie Ustawienia strony wybierz Drukarka/ploter DWG To PDF.pc3, rozmiar papieru ISO A4 (297,00 x 210,00 mm). W oknie Edytor konfiguracji plotera (Właściwości) Zmień standardowe rozmiary papieru na ISO A4 (297,00 x 210,00 mm) i wyzeruj marginesy (przycisk Zmień…). Ustal ustawienie strony WYDRUK ISO A4 jako bieżące.

19. Wykorzystaj gotową definicję bloku obramowania i tabliczki rysunkowej wstawiając w obszarze PAPIERU karty Wydruk ISO A4 wystąpienie bloku BLOK_ISO_A4.dwg znajdującego się w folderze ECDL CAD - test 1. Dopasuj istniejącą rzutnię. Wyłącz widoczność siatki rysunkowej w obszarze modelu. Zmień skalę rzutni na 1:1. Wycentruj obiekty w rzutni.

20. Utwórz warstwę Rzutnie. Przenieś rzutnię na warstwę Rzutnie. Zablokuj warstwę Rzutnie w bieżącej rzutni (kolumna 14). Wypełnij pola tabliczki rysunkowej według własnego uznania (zmień podziałkę na 1:1). Zablokuj rzutnię. Wydrukuj z obszaru papieru dokument do pliku Wydruk Detal 25.pdf w folderze ECDL CAD - test 1.

Dokumenty zostały utworzone na potrzeby egzaminu próbnego, a ich zbieżność z rzeczywistymi rysunkami / projektami jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl