Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL CAD (S8) – test próbne i materiały

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł S8 - Sylabus - wersja 1.5 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu ECDL CAD, które sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu S8 - ECDL CAD (AutoCAD 20015 / 2016).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przygotowanie środowiska do rozwiązania testu.
1. Na pasku stanu:

  • ustaw niezbędne stałe tryby lokalizacji (Koniec, Symetria, Centrum, Kwadrant, Punkt, Przecięcie) i włącz tryb lokalizacji OBIEKT (F3).
  • włącz Śledzenie lokalizacji względem obiektów (F11),
  • ustaw Pokaż/ukryj szerokość liniiWłączone,
  • ustaw Śledzenie biegunowe (F10) – Włączone,
  • włącz przycisk Widoczność opisu.
2. Dodaj listę rozwijaną Warstwa do Paska Szybkiego dostępu.
3. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy (ppm), z listy wybierz Opcje, kartę Wybór, w bloku Tryb wyboru zaznacz opcję Naciśnij klawisz Shift, aby dodać do zaznaczenia.
4. Rozciągnij okno wiersza poleceń ku górze tak, aby były wyświetlane dwie linie historii.
5. Pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 2,56 MB) i rozpakuj, np. do folderuPulpit.

Test II

1. Otwórz plik ISO-A4.dwg znajdujący się w folderze ECDL CAD - test 2. Ustaw jako bieżącą warstwę Atrybuty. Na karcie ISO A4 utwórz w tabliczce rysunkowej pole do wypełnienia wykonane za pomocą techniki atrybutów tekstowych o parametrach podanych w poniższej tabelce:

Etykieta Monit Wartość Styl tekstu Wysokość tekstu
WŁAŚCICIEL Podaj Właściciela Inicjały (swoje) Tahoma 6

2. Utwórz definicję bloku zawierającego wszystkie obiekty pod nazwą ISO_A4. Przekształć obiekty na wystąpienie bloku w rysunku. Zapisz blok w pliku BLOK_ISO_A4.dwg w folderze ECDL CAD - test 2.

3. Otwórz plik Rzut parteru.dwg znajdujący się w folderze ECDL CAD - test 2. Oblicz pole powierzchni przekroju kanału dymnego (oznaczonego KD), wynik napisz poniżej uzupełniając tekst „Pole pow.= cm2”. Skopiuj tekst „KW”, a następnie wklej nad niepodpisanymi kanałami wentylacyjnymi.

4. Zmień wzór kreskowania kanałów dymnych (KD i KG) na Solid. Linie tworzące zarys kanału dymnego (KD) przekształć w polilinię, a linie tworzące zarys kanałów wentylacyjnych (KW) rozbij na elementy składowe.

5. Za pomocą DesignCenter wstaw na warstwę Meble wystąpienie bloku Stół pokojowy z krzesłami – 91 x 183 cm (DesignCenter\Home - Space Planner.dwg). Przekształć wstawione wystąpienie bloku przez jednokładność o skali 0,1. Obróć wystąpienie bloku o kąt 90°. Przesuń wystąpienie bloku (punkt bazowy) do punktu o współrzędnych bezwzględnych 540,750. W/w definicja bloku znajduje się również w pliku Home - Space Planner.dwg w folderze ECDL CAD - test 2.

6. Na warstwę Stolarka wstaw dwukrotnie (kuchnia, pokój) wystąpienie bloku znajdującego się w pliku Blok_Okno_151.dwg w folderze ECDL CAD - test 2.

7. Wzorując się na dokumencie Okno 151.dwg utwórz definicję bloku Okno 61 (zmień tylko długość okna na 61). Zapisz utworzoną definicję bloku w pliku Blok_Okno_61.dwg w folderze ECDL CAD - test 2. Na warstwę Stolarka, w dokumencie Rzut parteru.dwg, wstaw (łazienka) wystąpienie bloku znajdującego się w pliku Blok_Okno_61.dwg.

8. Wzorując się na dokumencie Drzwi 81.dwg utwórz definicję bloku Drzwi 91 (zmień tylko szerokość drzwi na 91). Zapisz utworzoną definicję bloku w pliku Blok_Drzwi_91.dwg w folderze ECDL CAD - test 2. Na warstwę Stolarka, w dokumencie Rzut parteru.dwg, wstaw (wejście do pokoju) wystąpienie bloku znajdującego się w pliku Blok_Drzwi_91.dwg.

9. Otwórz plik Drzwi 101.dwg. Wykonaj odbicie lustrzane rysunku. Nie wymazuj rysunku źródłowego. Utwórz z lustrzanego odbicia rysunku definicję bloku Drzwi 101. Zapisz utworzoną definicję bloku w pliku Blok_Drzwi_101.dwg w folderze ECDL CAD - test 2.

10. Wstaw w odpowiednim miejscu i stylu (formie) opis 0/5 kuchnia A: x m2. Uzupełnij opis o obliczoną powierzchnię pomieszczenia kuchennego. Przenieś wszystkie teksty na warstwę Tekst.

11. Wstaw opis (odpowiednie wymiary stolarki) okna i drzwi w pokoju.

12. Usuń linię zarysu między punktami oznaczonymi XX (ściana między klatką schodową i tarasem). Uzupełnij i popraw wymiarowanie rysunku (na warstwie Wymiary).

13. Otwórz plik Brodzik.dxf. Na podstawie rysunku i atrybutu utwórz definicję bloku Brodzik 80. Zapisz utworzoną definicję bloku w pliku Blok_Brodzik_80.dwg w folderze ECDL CAD - test 2. Na warstwę Wyposażenie w dokumencie Rzut parteru.dwg wstaw w skali 1:10 i kącie obrotu 90° (łazienka) wystąpienie bloku Blok_Brodzik_80.

14. Otwórz plik Miska WC.pdf. Utwórz podobny rysunek (do wymiarowania średnicy otworów oraz ich rozstawu zastosuj tolerancje). Do rysunku dodaj atrybut o parametrach podanych w poniższej tabelce:

Etykieta Monit Wartość Styl tekstu Wysokość tekstu Opisowy
KOSZT Podaj cenę 758 Tahoma 2.5 Tak

15. Utwórz definicję bloku Miska WC (rysunek i atrybut), a następnie wstaw wystąpienie bloku w odpowiednie miejsce na warstwę Wyposażenie do dokumentu Rzut parteru.dwg.

16. Otwórz plik Detal 18a.dwg. Dla wartości A odniesienia do bazy pomiarowej wstaw tolerancję (geometryczną położenia) równoległości o wartości 0,05. Zapisz dokument pod nazwą Detal 18a.dwf. W dokumencie Rzut parteru.dwg przypisz hiperłącze do obiektu „Testy ECDL otoczonego elipsą” prowadzące do witryny http://ecdlonline.pl.

17. Wyodrębnij z rysunków dane obiektów typu blok (brodzik, umywalka, miska WC) o właściwościach KOSZT (kategorii Atrybut). Zapisz ustawienia wyodrębniania danych w pliku Koszty.dxe. Wstaw tabelę wyodrębniania danych do rysunku (po prawej stronie, obok łazienki) na warstwę Tekst. Zapisz dane w zewnętrznym pliku Koszty.xlsx. Wysokość tekstu w tabeli ustaw na 8. Dopasuj wymiary tabeli tak, aby nazwy bloków mieściły się w jednej linii.

18. Do dokumentu Rzut parteru.dwg na warstwę Meble wstaw (w pokoju) rysunek z pliku Dywan.png znajdujący się w folderze ECDL CAD - test 2. Przekształć wstawiony rysunek przez jednokładność o skali 2. Przesuń rysunek bliżej okna południowego tak, aby nie zasłaniał wymiarów i opisów.

19. W dokumencie Rzut parteru.dwg utwórz dwudziestotrzyelementowy szyk okręgu (O) wzdłuż ścieżki (Ś) na tarasie 0/1. Rozmieść elementy w jednakowych odległościach (30.4) wzdłuż ścieżki. Przesuń szyk tak, aby polilinia przechodziła przez środki okręgów na całej długości.

20. Przygotuj dokument do wydruku z obszaru papieru karty Wydruk (dopasuj istniejącą rzutnię, wyłącz widoczność siatki rysunkowej, zmień skalę rzutni na 1:5, przesuń obiekty w rzutni, zablokuj warstwę Rzutnie w bieżącej rzutni, zablokuj rzutnię, zmień ustawienia strony: drukarka, marginesy). Wydrukuj dokument do pliku Rzut parteru.pdf w folderze ECDL CAD - test 2.

Dokumenty zostały utworzone na potrzeby egzaminu próbnego, a ich zbieżność z rzeczywistymi rysunkami / projektami jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl