Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL CAD (S8) – test próbne i materiały

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł S8 - Sylabus - wersja 1.5 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu ECDL CAD, które sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu S8 - ECDL CAD (AutoCAD 20015 / 2016).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przygotowanie środowiska do rozwiązania testu.
1. Na pasku stanu:

  • ustaw niezbędne stałe tryby lokalizacji (Koniec, Symetria, Centrum, Kwadrant, Punkt, Przecięcie) i włącz tryb lokalizacji OBIEKT (F3).
  • włącz Śledzenie lokalizacji względem obiektów (F11),
  • ustaw Pokaż/ukryj szerokość liniiWłączone,
  • ustaw Śledzenie biegunowe (F10) – Włączone,
  • włącz przycisk Widoczność opisu.
2. Dodaj listę rozwijaną Warstwa do Paska Szybkiego dostępu.
3. W oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy (ppm), z listy wybierz Opcje, kartę Wybór, w bloku Tryb wyboru zaznacz opcję Naciśnij klawisz Shift, aby dodać do zaznaczenia.
4. Rozciągnij okno wiersza poleceń ku górze tak, aby były wyświetlane dwie linie historii.
5. Pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 485,89 kB) i rozpakuj, np. do folderuPulpit.

Test III

1. Otwórz plik Instalacja c.o.dwg znajdujący się w folderze ECDL CAD - test 3. Zmień rozdzielczość wyświetlania obiektów zakrzywionych na wartość 1200.

2. Na warstwie Linie zarysu narysuj pierścień o średnicy wewnętrznej 70 i średnicy zewnętrznej 100 oraz środku o współrzędnych bezwzględnych 1000,1041. Rozciągnij górny i dolny wierzchołek pierścienia o 20 jednostek, a lewy i prawy wierzchołek o 10 jednostek.

3. Zmień wysokość tekstu napisu „Zbiornik buforowy” na 3.5. Przesuń tekst o 100 jednostek w prawo.

4. Na warstwie Linie zarysu narysuj elipsę o środku o współrzędnych bezwzględnych 2155,635, końcu o współrzędnych bezwzględnych 2310,635 i długości drugiej półosi 135. Podpisz rysunek (na warstwie Tekst) Przeponowe naczynie wzbiorcze z użyciem stylu Standard, wysokości tekstu 3.5 oraz wyrównania do środka.

5. Z końców odcinka oznaczonego AA (Kocioł c.o. na drewno) narysuj dwie linie o długości 100 jednostek pod kątem 135° (względem osi X). Końce narysowanych linii zakończ łukiem o promieniu 15. Przekształć uchwyt Dźwigni 1 na polilinię.

6. Skopiuj elementy dźwigni do położenia w punkcie o współrzędnych bezwzględnych 3195,820 (jako punkt bazowy wskaż środek okręgu).

7. Obróć w lewo Dźwignię 2 tak, aby jej uchwyt znajdował się w położeniu poziomym względem osi X.

8. Dodaj kreskowanie (wzór BOX) do obszarów oznaczonych jako drzwiczki z pominięciem dźwigni.

9. Utwórz blok Rurka z elementu oznaczonego podpisem Rurka. Jako punkt bazowy wskaż lewy górny narożnik.

10. Podziel odcinek oznaczony literą B (Grzejnik łazienkowy) na 13 części. Wybierz opcję Blok, nazwę wstawionego bloku Rurka, nie dopasuj kąta obrotu bloku do obiektu.

11. Zmierz odległość między środkami otworów po przekątnej wymiennika płytowego c.o., uzupełnij tekst „Odległość=” o wynik pomiaru. Zmień kąt obrotu tekstu na 74.

12. Wstaw do dokumentu obraz zawartość pliku Dane techniczne.xls na warstwę Dane techniczne. Obraz powinien być połączony z plikiem w taki sposób, że zmiany w pliku będą odzwierciedlane w dokumencie. Przesuń wstawiony obraz tak, aby jego dolny lewy narożnik znalazł się w punkcie o współrzędnych bezwzględnych 120,2750. Zaktualizuj dane na wstawionym obrazie o wartość 30 dla danej Moc dmuchawy.

13. Uzgodnij właściwości dla tekstów „Rurka”, „Wymiennik płytowy c.o.”, „Sterownik” jak w obiekcie źródłowym „Zbiornik buforowy”. Popraw położenie podpisów.

14. W oknie Menedżera właściwości warstw ustaw jako bieżącą warstwę Linie zarysu. Zablokuj pozostałe warstwy. Zdefiniuj nowy filtr właściwości pod nazwą Tylko biały w oparciu o właściwość warstw Kolor biały. Odblokuj warstwy korzystając z utworzonego filtra.

15. Usuń tekst 600 x 1200 z rysunku podpisanego „Grzejnik c.o.”. Do rysunku dodaj atrybut o parametrach podanych w poniższej tabelce:

Etykieta Monit Wartość Styl tekstu Wysokość tekstu Wyrównanie Opisowy Punkt wstawienia
Wymiary Podaj wymiary 600 x 1200 Standard 8 Symetrycznie Tak 4100,685

16. Utwórz bloki na podstawie wykonanych rysunków (bez podpisów). Nadaj blokom nazwy zgodnie z podpisami. Przekształć obiekty na blok.

17. Otwórz plik Rozwinięcie instalacji c.o.dwg znajdujący się w folderze ECDL CAD - test 3. Zmień szerokość linii warstwy Linie zarysu na wartość 0.25. Ustaw jako bieżącą warstwę Instalacja.

18. Otwórz okno DesignCenter. Na Liście katalogów odszukaj plik Instalacja c.o.dwg znajdujący się w folderze ECDLCAD - test 3. Podświetl kliknięciem obiekt Bloki w pliku Instalacja c.o.dwg. Umieść na rysunku wszystkie bloki w skali 1:10. Grzejniki c.o. powinny być w każdym pomieszczeniu na parterze i piętrze na wysokości 20 cm nad podłogą, zaś kotły i pozostałe obiekty w piwnicy. Kocioł gazowy powinien być umieszczony na wysokości 114 cm nad podłogą w piwnicy.

19. Przygotuj dokument do wydruku z obszaru papieru karty Wydruk (na warstwie Rzutnie utwórz rzutnię, wyłącz widoczność siatki rysunkowej, zmień skalę rzutni na 1:4, przesuń obiekty w rzutni, zablokuj warstwę Rzutnie w bieżącej rzutni, zablokuj rzutnię, wypełnij pola w tabliczce, sprawdź ustawienia strony: drukarka, marginesy).

20. Wydrukuj dokument do pliku Rozwinięcie instalacji c.o.pdf.

Dokumenty zostały utworzone na potrzeby egzaminu próbnego, a ich zbieżność z rzeczywistymi rysunkami / projektami jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl