Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL BASE – test próbny do modułu B3

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B3, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B3 - Przetwarzanie tekstów. Pliki: Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 121 kB)

Plik egzamin_probny_b3.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test I

Test próbny polega na tworzeniu i edycji niewielkich dokumentów z zastosowaniem opcji formatowania, ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy tekstu przed jego wydrukowaniem. Zdający powinien wykazać się umiejętnością wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków, przygotowywania dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej. Aby zaliczyć test próbny, kandydat musi uzyskać co najmniej 24 punkty na 32 możliwe (75 %).

1) Uruchom edytor tekstu oraz otwórz plik Tekst - moduł B3.docx, znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B3. [1 pkt]

2) Zapisz ten plik pod nazwą Domeny.docx w katalogu Egzamin próbny - B3. [1 pkt]

3) Wstaw do dokumentu znak podziału strony przed tekstem: Jak sprawdzić czy domena, którą chcę zarejestrować jest wolna? [1 pkt]

4) Zmień orientację wszystkich stron w dokumencie z poziomej na pionową oraz ustaw rozmiar papieru (stron) na A4. [1 pkt]

5) Zmień krój czcionki dla tytułu dokumentu Domeny na Arial o rozmiarze 14 punktów, a dla pozostałego tekstu na Times New Roman o rozmiarze 12 punktów. [1 pkt]

6) Wstaw numerację stron w prawym, dolnym rogu każdej strony w dokumencie. Użyj numeracji arabskiej uwzględniając format: -1- , -2-, -3- itd. [1 pkt]

7) Wyjustuj tekst na wszystkich stronach w dokumencie. [1 pkt]

8) Wyrównaj do prawego marginesu tekst z ostatniego akapitu na pierwszej stronie. [1 pkt]

9) Zleć automatyczne dzielenie wyrazów oraz zlikwiduj (przenieść na początek następnego wiersza) „samotne” litery na końcu wiersza na wszystkich stronach dokumentu. [1 pkt]

10) Pochyl, wytłuść (pogrub) i wyśrodkuj tekst Domeny znajdujący się w tytule dokumentu. [1 pkt]

11) Dokonaj podziału tekstu na pierwszej stronie na akapity. Akapit trzeci powinien zaczynać się od słów Domena to unikalna nazwa …, akapit piąty od słów Domena to wizytówka Twoja …. [1 pkt]

12) Ustal odstęp (interlinię) między liniami (wierszami) tekstu na drugiej stronie, w drugim akapicie na 1,5 wiersza oraz odstęp przed akapitem na 6 punktów (w skrócie 6 pt), a po akapicie na 12 punktów. [1 pkt]

13) Sformatuj ostatni akapit tekstu na trzeciej stronie tak, aby zapisany był czerwoną czcionką. [1 pkt]

14) Zdefiniuj podwójną ramkę koloru zielonego o grubości 1,5 punkta (pkt) otaczającą ostatni akapit tekstu na trzeciej stronie. [1 pkt]

15) Sformatuj tekst W chwili obecnej możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy: znajdujący się przed tabelą stylem Nagłówek 2. Ustaw tekst 2 cm od lewego marginesu na stronie. [1 pkt]

16) Umieść tekst www.tp.szczecin.pl w nagłówku dokumentu. Wyrównaj zawartość nagłówka do prawego marginesu na stronie. [1 pkt]

17) Sformatuj teksty wyróżnione pogrubioną czcionką tak jak w akapicie drugim Co to jest domena? korzystając z Malarza formatów. [1 pkt]

18) Umieść tekst Szczecin 2015 w polu tekstowym bez konturu na pierwszej stronie w stopce dokumentu. Wstawiony tekst wyśrodkuj w poziomie. Przed wstawionym tekstem umieść znak ©. [1 pkt]

19) W tabeli znajdującej się na drugiej stronie dokumentu, scal komórki 2 i 3 w wierszu pierwszym, a następnie wpisz w nie tekst Domeny narodowe. Wstaw pusty wiersz pomiędzy wiersze z tekstami .edu i .info. Do pierwszej komórki z lewej strony wpisz wyraz .gov, do drugiej tekst instytucje rządowe. [1 pkt]

20) Wstaw nową pustą kolumnę po lewej stronie tabeli o szerokości 1,0 cm. Kolumnę zatytułuj Lp. Wstaw w pierwszej kolumnie automatyczną numerację wierszy, zmniejsz wcięcie listy numerowanej. [1 pkt]

21) Tekst w nagłówku tabeli pogrub, wyśrodkuj (w poziomie i pionie). Tło w wierszu nagłówkowym tabeli wycieniuj kolorem pomarańczowym. [1 pkt]

22) Na stronie pierwszej zamień symbol wiodący listy wypunktowanej na romb, a w liście numerowanej zamień punkty od 2 do 4 na podpunkty a), b), c). [1 pkt]

23) Wstaw na końcu dokumentu (pod tekstem) rysunek z pliku klient_serwer.gif znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B3. [1 pkt]

24) Ustaw wysokość wstawionego rysunku na 2 cm, a szerokość na 3 cm. [1 pkt]

25) Przekopiuj rysunek na pierwszą stronę dokumentu i umieść go po prawej stronie listy punktowanej. Zastosuj do rysunku Zawijanie tekstu | Przed tekstem. [1 pkt]

26) Automatycznie sprawdź poprawność ortograficzną tekstu. Wprowadź konieczne poprawki. [1 pkt]

27) Ustaw powiększenie dokumentu na 120 %, a następnie zapisz dokument w katalogu Egzamin próbny - B3. [1 pkt]

28) Wydrukuj jedną kopię dokumentu na dostępnej drukarce lub do pliku o nazwie domeny.prn w katalogu Egzamin próbny - B3. [1 pkt]

29) Korespondencja seryjna: użyj dokumentu Modlitwa jako dokumentu głównego korespondencji seryjnej. [1 pkt]

30) Użyj pliku Adresy znajdującego w katalogu Egzamin próbny - B3 jako pliku z danymi do korespondencji seryjnej. Zastąp w dokumencie głównym teksty Imię i nazwisko, kod, miasto oraz ulica odpowiednimi polami korespondencji seryjnej. [1 pkt]

31) Scal dokument z danymi z dokumentem głównym w plik korespondencji seryjnej. Zapisz nowo utworzony plik pod nazwą Korespondencja seryjna w katalogu Egzamin próbny - B3. Zamknij wszystkie otworzone dokumenty. [1 pkt]

32) Otwórz plik Hymn znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B3, a następnie zapisz go w formacie RTF (Rich Text Format) pod nazwą Hymn - kopia.rtf. Zamknij dokument i zakończ pracę z edytorem. [1 pkt]

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl