Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL BASE – test próbny do modułu B3

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B3, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B3 - Przetwarzanie tekstów. Pliki: Office 2007 / 2010 / 2013 /2016.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 121 kB)

Plik egzamin_probny_b3.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test II

Test próbny polega na tworzeniu i edycji niewielkich dokumentów z zastosowaniem opcji formatowania, ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy tekstu przed jego wydrukowaniem. Zdający powinien wykazać się umiejętnością wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków, przygotowywania dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej. Aby zaliczyć test próbny, kandydat musi uzyskać co najmniej 24 punkty na 32 możliwe (75 %).

1) Otwórz plik Modlitwa.docx, znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B3. [1 pkt]

2) Zmień wygląd akapitu rozpoczynającego się od słów „Jan Paweł II …”: ustal wcięcia z lewej i z prawej na 1 cm, odstępy przed i po akapicie na 12 pt, odstępy między wierszami (interlinia) na 1,5 wiersza oraz wcięcie pierwszego wiersza akapitu (alinea) na 1,2 cm. [1 pkt]

3) Pod tekstem WARSZAWA 2006 wstaw trzy symbole graficzne w kształcie serca i wypełnić je czerwonym tłem. [1 pkt]

4) Wstaw w dolnej części dokumentu rysunek z pliku książka.jpg znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B3. Wstawiony rysunek wyśrodkuj. [1 pkt]

5) Zastosuj dla tekstu Modlitwa w tytule dokumentu Styl podkreślenia: podwójna linia oraz Wszystkie wersaliki. [1 pkt]

6) Dla tekstu Imię i nazwisko, kod, miasto oraz ulica ustaw lewy tabulator w położeniu 1,5 cm. Rozmieść tekst Imię i nazwisko, kod, miasto oraz ulica z użyciem ustawionego tabulatora. [1 pkt]

7) Ustaw marginesy w dokumencie: górny i dolny na 1,5 cm, a lewy i prawy na 2 cm. Zapisz dokument. [1 pkt]

8) Utwórz obramowanie koloru czerwonego o grubości 3 punkty (pkt) wokół tekstu Modlitwa Oddech życia i wypełnij je kolorem żółtym. [1 pkt]

9) W stopce dokumentu wstaw aktualną datę i godzinę w formacie dd-mm-rrrr gg:mm zamiast liczby 2017. Zastosuj indeks górny dla minut w zapisie godzin, np.: 1100. Usuń dwukropek. [1 pkt]

10) Wyszukaj w Pomocy edytora tekstu (F1) informacje na temat przypisów. Skopiuj trzy linijki tekstu z Pomocy i wklej je na dole strony do nowego akapitu. [1 pkt]

11) Do wstawionego tekstu zastosuj format jak w poprzedzającym go akapicie. [1 pkt]

12) Znajdź w tekście znacznik ręcznego (miękkiego) podziału wiersza, a następnie zastąp go znacznikiem akapitu. [1 pkt]

13) Dla tekstu WYDAWNICTWO KSIĘŻY MARIANÓW MIC WARSZAWA 2006 zmień wielkość liter na Jak Nazwy Własne oraz zastosuj styl Odwołanie (delikatne lub intensywne). [1 pkt]

14) Dla użytej czcionki w tytule Modlitwa Oddech życia zastosuj efekt Cień, a odstępy między znakami ustaw na Rozstrzelone. [1 pkt]

15) Usuń wszystkie tabulatory z wiersza zawierającego słowo M O D L I T W A. Ustaw tabulator prawy w odległości 6 cm i wyrównaj do niego słowo MODLITWA. [1 pkt]

16) Włącz automatyczne dzielenie wyrazów. [1 pkt]

17) Akapit tekstu zaczynający się od słów Ojciec Daniel-Ange nawołuje do tego wyróżnij kolorowym tłem i pionowymi podwójnymi krawędziami koloru czerwonego z lewej i prawej strony. Zapisz dokument. [1 pkt]

18) Utwórz przypis dolny do przedostatniego akapitu tekstu, zaczynającego się od słów "Na temat znaczenia modlitwy". Jako treść przypisu umieść tekst: Szkoła Życia. Treść przypisu ma być hiperłączem do witryny http://www.szkolazycia.info. [1 pkt]

19) W nagłówku dokumentu umieść pole zawierające nazwę edytowanego pliku (Modlitwa.docx). Wyrównaj pole do prawego marginesu za pomocą tabulatora (prawego). Usuń tabulator środkowy. [1 pkt]

20) Poszukaj synonimów do wyróżnionych podkreśleniem wyrazów i zastosuj je tak, aby nie zmieniały sensu zdania. Wykorzystaj słownik synonimów tzw. Tezaurus. [1 pkt]

21) Wstaw obraz związany tematycznie z tekstem, wybrany z kolekcji ClipArt. Do obrazu dodaj kolorowe obramowanie, a następnie zmniejsz jego rozmiar i wybierz odpowiedni styl otaczania obrazu tekstem. Obraz umieść w lewym górnym rogu dokumentu. [1 pkt]

22) Do pierwszego akapitu rozpoczynającego się od słów Żyjemy w świecie zastosuj dowolną czcionkę o kroju bezszeryfowym. Zapisz dokument. [1 pkt]

23) Zapisz dokument Modlitwa.docx jako szablon pod nazwą List - wzór.dotx. Zamknij dokument. [1 pkt]

24) Otwórz plik Internet – zagrożenia.docx. Korzystając z możliwości zamiany znaków usuń niepotrzebne spacje między wyrazami oraz przed przecinkami. [1 pkt]

25) Zmień orientację strony na poziomą, a następnie umieścić tekst w dwóch kolumnach z odstępem 3 cm, rozdzielonych pionową linią. [1 pkt]

26) Wydrukuj drugą stronę dokumentu na dostępnej drukarce lub do pliku druk.pdf (po wyświetleniu okna Drukowanie w polu Drukarka wybierz program doPDF lub Microsoft Print to PDF). Zamknij dokument. [1 pkt]

27) Otwórz plik Adres domenowy. Ustaw szerokość kolumny drugiej, tabeli na 5 cm, a trzeciej i czwartej na 3 cm. [1 pkt]

28) Usuń przedostatni wiersz z tabeli. Wstaw dwa puste wiersze na końcu tabeli. [1 pkt]

29) Ustaw wysokość pierwszego wiersza tabeli na 1,3 cm, a następnie wyrównaj położenie tekstu w komórkach tabeli do środka w pionie i poziomie. [1 pkt]

30) Wyśrodkuj położenie tabeli między marginesami na stronie. Wstaw znak wodny o treści Domeny pod zawartością strony. [1 pkt]

31) Ustaw szerokość obramowania komórek tabeli na 1 pt, styl linii na przerywaną, kolor linii jasnozielony. Zastosuj cieniowanie wierszy według własnego uznania. [1 pkt]

32) Utwórz faks (skorzystaj z jednego z dostępnych szablonów) informujący o przygotowaniu się do zdawania egzaminu, w celu wysłania go do Laboratorium Egzaminacyjnego ECDL. Umieścić w faksie niezbędne dane. Zapisz utworzony dokument jako szablon programu Word pod nazwą ECDL - faks.dotx. [1 pkt]

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl