Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL BASE – test próbny do modułu B4

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B4, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B4 - Arkusze kalkulacyjne. Pliki: Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 61,8 kB)

Plik egzamin_probny_b4.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test I

Test próbny polega na utworzeniu arkusza przychodów i wydatków rodziny z dwojgiem dzieci mieszkającej w prywatnym domku z ogródkiem na przedmieściach Szczecina. Należy przy tym wykorzystać różne operacje formatowania oraz przeprowadzić konieczne obliczenia. Aby zaliczyć test próbny, kandydat musi uzyskać co najmniej 24 punkty na 32 możliwe (75 %).

1) Uruchom arkusz kalkulacyjny oraz otwórz plik Wykaz.xlsx, znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B4. [1 pkt]

2) Zmień sposób wyświetlania arkusza Przychody i wydatki ustawiając powiększenie na 90 %. [1 pkt]

3) Zmień orientację strony z poziomej na pionową. [1 pkt]

4) Używając opcji zawijania tekstu, dopasuj zawartość komórki A1, tak aby cały tekst zmieścił się w komórce. [1 pkt]

5) Dopasuj szerokość kolumny C, tak aby wszystkie dane znajdujące się w niej były całkowicie widoczne. [1 pkt]

6) Sformatuj wartości z bloku komórek B2 : G2 tak, aby były wyświetlane pod kątem 35 stopni. [1 pkt]

7) Zdefiniuj w komórce B20 formułę sumującą wartości z bloku komórek B8 : B19. Przekopiuj formułę z komórki B20 do bloku komórek C20 : F20. [1 pkt]

8) Zdefiniuj w komórce G8 formułę obliczającą iloraz wartości z komórki F8 przez wartość z komórki F20. W formule zastosuj odwołanie bezwzględne do komórki F20. Przekopiuj formułę z komórki G8 do bloku komórek G9 : G19. [1 pkt]

9) Zdefiniuj w komórce B21 formułę obliczającą różnicę wartości z komórek B5 oraz B20. Przekopiuj formułę z komórki B21 do bloku komórek C21 : F21. [1 pkt]

10) Zdefiniuj w komórce B22 formułę obliczającą wartość maksymalną z bloku komórek B8 : B19. Przekopiuj formułę z komórki B22 do bloku komórek C22 : F22. [1 pkt]

11) Zdefiniuj w komórce B23 formułę obliczającą wartość minimalną z bloku komórek B8 : B19. Przekopiuj formułę z komórki B23 do bloku komórek C23 : F23. [1 pkt]

12) Zdefiniuj w komórce B24 formułę obliczającą ilość liczb z bloku komórek B8 : B19. Przekopiuj formułę z komórki B24 do bloku komórek C24 : E24. [1 pkt]

13) Zdefiniuj w komórce C26 formułę, która pozwoli na wyświetlenie w tej komórce wartości z komórki A27 jeżeli wartość w komórce F21 jest większa od 5000 lub wartości z komórki A28 jeżeli wartość w komórce F21 jest mniejsza lub równa 5000. [1 pkt]

14) Zdefiniuj obramowanie bloku komórek B3 : G5 wprowadzając wszystkie krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne. [1 pkt]

15) Sformatuj wartości z bloku komórek B3 : F5 usuwając separator pomiędzy pozycjami tysięcy. [1 pkt]

16) Sformatuj wartości w bloku komórek B8 : F19 wprowadzając format walutowy bez miejsc dziesiętnych. Zapisz skoroszyt. [1 pkt]

17) Sformatuj wartości w bloku komórek G8 : G19 wprowadzając format procentowy bez miejsc dziesiętnych. Zapisz skoroszyt. [1 pkt]

18) Sformatuj wartości z bloku komórek B21 : F21 wprowadzając format podwójnego podkreślenia. [1 pkt]

19) Wstaw między wiersze 1 i 2 nowy, pusty wiersz. [1 pkt]

20) Umieść tekst Przychody i wydatki w 2020 r. w nagłówku arkusza Przychody i wydatki. Zapisz skoroszyt. [1 pkt]

21) Przekopiuj arkusz Przychody i wydatki do nowego skoroszytu. [1 pkt]

22) Zapisz nowy skoroszyt pod nazwą Wykaz 2020.xlsx na dysku w katalogu Egzamin próbny - B4. Zamknij plik Wykaz 2020.xlsx. [1 pkt]

23) Zdefiniuj właściwości arkusza Znajomi w skoroszycie Wykaz.xlsx tak, aby zawartość trzeciego wiersza arkusza była automatycznie wstawiana na początek każdej strony wydruku tego arkusza. Nie drukuj arkusza. [1 pkt]

24) Zdefiniuj właściwości (bez zmiany wielkości czcionki czy marginesów) arkusza Znajomi w skoroszycie Wykaz.xlsx tak, aby cały arkusz można było wydrukować dokładnie na dwóch stronach. Nie drukuj arkusza. [1 pkt]

25) Ustaw w arkuszu Znajomi parametry pozwalające na umieszczenie na wydruku arkusza linii siatki oraz nagłówków wierszy i kolumn. Nie drukuj arkusza. [1 pkt]

26) Posortuj w arkuszu Koszty w sposób rosnący dane z bloku komórek A4 : F9 według kolumny Kategoria. [1 pkt]

27) Utwórz w arkuszu Koszty wykres kolumnowy z danych z bloku komórek B4 : E9 o tytule Wydatki w 2020 r.. [1 pkt]

28) Sformatuj datę w komórce A3 w arkuszu Przychody i wydatki tak, aby wyświetlany był tylko miesiąc i rok. [1 pkt]

29) Wstaw nowy arkusz do skoroszytu Wykaz.xlsx. Zmień nazwę arkusza na Dochód. Zapisz plik. [1 pkt]

30) Skopiuj zawartość bloku komórek A3 : F6 z arkusza Przychody i wydatki i wklei do arkusza Dochód rozpoczynając od komórki B2. [1 pkt]

31) Zablokuj wiersz 3 w arkuszu Znajomi. Zapisz dokument. [1 pkt]

32) Zapisz skoroszyt Wykaz.xlsx jako szablon pod nazwą Rozliczenie.xltx na dysku w katalogu Egzamin próbny - B4. Zamknij szablon Rozliczenie.xltx. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte skoroszyty. [1 pkt]

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl