Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL STANDARD – test próbny do modułu S1

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu S1, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu S1 - Użytkowanie baz danych. Pliki: MS Office 2007 - 2019.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 151,3 kB)

Plik egzamin_probny_s1_test1.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test I

Podczas egzaminu należy utworzyć tabelę oraz wprowadzić do niej dane, zdefiniować relację między dwoma tabelami, zaprojektować zapytanie (kwerendę), formularz oraz raport. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 24 na 32 możliwe punkty (75 %).

0) Otwórz plik Odpowiedzi – test 1.docx znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S1 - test 1. W nagłówku tabeli po słowie Identyfikator napisz swój numer PESEL. Odpowiedz na poniższe pytania. Zapisz plik. [0 pkt]

1) Co to jest baza danych?

 1. a) zbiór zasad posługiwania się sprzętem komputerowym,
 2. b) zbiór informacji i obiektów związanych z pewnym tematem lub zadaniem,
 3. c) zbiór plików umieszczonych w jednym folderze,
 4. d) zbiór katalogów na dysku twardym.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 1 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

2) Pole bazy danych to:

 1. a) kolumna zawierająca dane określonego typu,
 2. b) wiersz zawierający wszystkie informacje o danym elemencie,
 3. c) zestaw reguł określonych zasadami wyszukiwania informacji w istniejącej bazie,
 4. d) obszar, w którym projektowany jest formularz bazy.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 2 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

3) Mianem klucza bazy danych określa się:

 1. a) wiersze (rekordy) zawierające zbiór informacji na temat jednego obiektu,
 2. b) kolumny (pola) zawierające unikatowe wartości,
 3. c) słowa,
 4. d) komórki.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 3 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

4) Co nie jest typem danych w bazie?

 1. a) tekst,
 2. b) liczba,
 3. c) komórka,
 4. d) nota.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 4 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

5) Wyświetlanie w bazie danych rekordów spełniających określony warunek możliwe jest za pomocą:

 1. a) formularza,
 2. b) raportu,
 3. c) wydruku seryjnego,
 4. d) kwerendy (zapytania).

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 5 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

6) Kompletna informacja o jednym z elementów bazy danych przechowywana jest w:

 1. a) polu,
 2. b) rekordzie,
 3. c) komórce,
 4. d) tabeli.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 6 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

7) W bazie danych zestawienia wybranych pól z tabel i kwerend, przydatne do prezentowania informacji uzyskuje się za pomocą:

 1. a) kreatora,
 2. b) zapytania,
 3. c) raportu,
 4. d) formularza.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 7 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

8) Relacje między tabelami w bazie danych definiuje się w celu:

 1. a) poprawnego wyświetlania danych zawartych w różnych bazach,
 2. b) poprawnego łączenia powiązanych danych z różnych tabel w logiczną całość,
 3. c) poprawnego wyświetlania danych zawartych w jednej tabeli,
 4. d) poprawnego wyświetlania plików zawartych w folderach.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 8 w pliku Odpowiedzi – test 1.docx. [0,5 pkt]

9) Otwórz plik bazy danych Firma - Moja chata - test 1.accdb znajdujący się w katalogu Egzamin próbny – S1 - test 1. [1 pkt]

10) W bazie danych Firma - Moja chata - test 1.accdb utwórz nową tabelę zawierającą sześć pól o właściwościach przedstawionych poniżej. [1 pkt]

Nazwa pola Typ danych Rozmiar pola Tytuł
IDkontrahenta Liczba   ID kontrahenta
Nazwa Tekst 60 Nazwa firmy
Miasto Tekst 30  
Kod Tekst 6 Kod poczt.
Adres Tekst 50  
Telefon Liczba    

11) Ustaw w tabeli pole IDkontrahenta jako klucz główny (podstawowy). [1 pkt]

12) Dla pól Nazwa i Miasto zdefiniuj Właściwość pola Format, tak aby wymusić wyświetlanie wielkimi literami danych wprowadzonych do tych pól. [1 pkt]

13) Dla pola Kod zdefiniuj maskę wprowadzania w postaci 00-000 wymuszającą wprowadzenie dokładnie pięciu cyfr. [1 pkt]

14) Zapisz tabelę pod nazwą Kontrahenci. [1 pkt]

15) Wstaw nowe rekordy danych do tabeli Kontrahenci wykorzystując dane przedstawione poniżej w tabeli. Zamknij tabelę Kontrahenci. [1 pkt]

ID kontrahenta Nazwa Miasto Kod Adres Telefon
1 Tartak Gryfino 71-895 Drzewna 15 0914523654
2 Drew-Bud Lublin 12-542 Wilgi 18 0880456785
3 Glazura Szczecin 70-882 Struga 51 0254365254
4 Terakota Lubartów 65-542 Miodowa 18 0456880564
5 SKR Szczecin 70-542 Struga 67 0758654786
6 SMB Płonia 68-524 Fiołkowa 21 0886458756
Uwaga: zamiast wpisywać dane z tabeli możesz skopiować wiersze od 2 do 7 z tabeli
znajdującej się w pliku Kontrahenci.docx i wkleić je do pierwszego wiersza w tabeli Kontrahenci.

16) Otwórz tabelę Materiały i dodaj nowe pole o właściwościach przedstawionych poniżej. Nowe pole wstaw przed polem Ilość. Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij tabelę Materiały. [1 pkt]

Nazwa pola Typ danych Rozmiar pola Tytuł
Klasa Utwórz odnośnik na podstawie
tabeli Klasa materiału
Odnośnik do tabeli Klasa materiału Klasa materiału

17) W tabeli Klienci odszukaj osobę o nazwisku Kowalczyk i w polu Adres rachunku wpisz wartość Miła 20. Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij tabelę Klienci. [1 pkt]

18) Otwórz tabelę Zlecenia. Zmień kolejność pól w definicji tabeli, tak aby pole ID pracownika znalazło się przed polem ID materiału. Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij tabelę Zlecenia. [1 pkt]

19) Utwórz relację typu jeden-do-wielu między tabelami Klienci i Zlecenia, wykorzystując do tego celu pole IDklienta. Zdefiniuj więzy integralności dla relacji utworzonej między tabelami Klienci i Zlecenia. Uaktywnij pola Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne i Kaskadowo usuń rekordy pokrewne. [1 pkt]

20) Otwórz tabelę Płatności. Zmodyfikuj pola Data płatności i Data waż. karty, tak by rok był wyświetlany w postaci dwóch cyfr. Zapisz zmiany i zamknij tabelę Płatności. [1 pkt]

21) Usuń relację miedzy tabelami Metody wpłat i Płatności, a następnie usuń tabelę Metody wpłat. [1 pkt]

22) Otwórz tabelę Materiały i posortuj rosnąco jej zawartość według pola ID kontrahenta. Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij tabelę Materiały. [1 pkt]

23) Wykorzystując tabele Materiały i Zlecenia utwórz kwerendę wyświetlającą wszystkie dane o użyciu materiałów typu Płytki. Posortuj malejąco wyświetlane dane według pola Data zlecenia. Zapisz kwerendę pod nazwą Płytki zlecenia. Zamknij kwerendę Płytki zlecenia. [1 pkt]

24) Wykorzystując tabelę Klienci i Zlecenia utwórz kwerendę wyświetlającą dane z pól Nazwisko i Imię, Miasto, Adres tych osób, dla których układano Płytki lub Parkiet. Zapisz kwerendę pod nazwą Zlecenia podłogi. Zamknij kwerendę Zlecenia podłogi. [1 pkt]

25) Otwórz kwerendę Zlecenia 2020. W siatce projektu kwerendy, zmodyfikuj jej definicję, wstawiając z tabeli Pracownicy pole Tytuł w miejsce pola Imię. Zapisz wprowadzone zmiany. [1 pkt]

26) Wydrukuj rezultat wykonywania kwerendy Zlecenia 2020 do pliku zlecenia2020.prn i na dostępnej drukarce oraz wyeksportuj do pliku Zlecenia 2020.pdf. Pliki zapisz w katalogu Egzamin próbny - moduł S1 - test 1). Zamknij kwerendę Zlecenia 2020. [1 pkt]

27) Wykorzystując tabelę Materiały, utwórz za pomocą kreatora formularz przedstawiający dane ze wszystkich pół tabeli w układzie tabelarycznym. Zapisz formularz pod nazwą Materiały 2020. [1 pkt]

28) W formularzu Materiały 2020 wstaw w nagłówku tekst Wykaz zamówionych materiałów. Tekst powinien być napisany czcionką o rozmiarze 17 punktów, pogrubiony, w kolorze granatowym lub ciemnoniebieskim na czerwonym tle oraz wyśrodkowany wewnątrz formantu. Dopasuj rozmiar etykiety w taki sposób, aby nie zasłaniała nazw pól formularza. Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij formularz Materiały 2020. [1 pkt]

29) Utwórz za pomocą kreatora raport prezentujący wszystkie dane z tabeli Materiały pogrupowane według pola Typ. Ustal porządek sortowania rosnąco według pola Nazwa materiału. Zapisz raport pod tytułem Zamówione materiały. [1 pkt]

30) W raporcie Zamówione materiały zmień orientację strony na poziomą. Popraw wygląd raportu, tak żeby wszystkie nazwy mieściły się w przeznaczonych na nie polach i nie zachodziły na siebie. Zapisz wprowadzone zmiany. [1 pkt]

31) W raporcie Zamówione materiały zmodyfikuj zawartość nagłówka raportu wstawiając tekst Materiały według typów. Tekst powinien być napisany czcionką pogrubioną, w kolorze niebieskim o rozmiarze 19 punktów na zielonym tle oraz wyśrodkowany wewnątrz formantu. Zapisz wprowadzone zmiany. [1 pkt]

32) Wydrukuj raport Zamówione materiały na dostępnej drukarce lub do pliku materiały_zam.prn oraz wyeksportuj do pliku Materiały zamówione.pdf (w katalogu Egzamin próbny - S1 - test 1). Zamknij raport Zamówione materiały. [1 pkt]

33) Usuń raport Kontrahenci. [1 pkt]

34) Utwórz raport prezentujący dane z kwerendy Zlecenia 2020 pogrupowane według pola Miasto. Raport powinien zawierać informacje o całkowitej wartości zleceń klientów. Pozostałe ustawienia definicji raportu przyjmij domyślnie. Zapisz raport pod nazwą Wartość zleceń 2020. [1 pkt]

35) W raporcie Wartość zleceń 2020 umieść w stopce raportu z prawej strony tekst Manager: oraz wpisz swoje imię i nazwisko. Tekst powinien być napisany czcionką pogrubioną, w kolorze purpurowym o rozmiarze 13 punktów. Zapisz wprowadzone zmiany. [1 pkt]

36) W raporcie Wartość zleceń 2020 zmodyfikuj nagłówek raportu tak, by zawierał on tekst Całkowita wartość zleceń w 2020 roku. Zapisz i zamknij raport Wartość zleceń 2020. Zamknij aplikację bazy danych. [1 pkt]

Wszelkie dane dotyczące firm i osób występujące w bazie danych Firma - Moja chata - test 1.accdb zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi nazwami jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl