Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL STANDARD – test próbny do modułu S1

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu S1, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu S1 - Użytkowanie baz danych. Pliki: MS Office 2007 - 2019.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 121,9 kB)

Plik egzamin_probny_s1_test2.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test II

Test drugi sprawdza poziom umiejętności praktycznych w korzystaniu z istniejącej bazy danych. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 24 na 32 możliwe punkty (75 %).

0) Otwórz plik Odpowiedzi – test 2.docx znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S1 - test 2. W nagłówku tabeli po słowie Identyfikator napisz swój numer PESEL. Odpowiedz na poniższe pytania. Zapisz plik. [0 pkt]

1) Relacje między tabelami w bazie danych definiuje się w celu:

 1. a) poprawnego wyświetlania danych zawartych w różnych bazach,
 2. b) poprawnego łączenia powiązanych danych z różnych tabel w logiczną całość,
 3. c) poprawnego wyświetlania danych zawartych w jednej tabeli,
 4. d) poprawnego wyświetlania plików zawartych w folderach.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 1 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

2) Pole jednoznacznie określające pojedynczy rekord, umożliwiające powiązanie informacji w różnych tabelach to:

 1. a) format,
 2. b) maska wprowadzania,
 3. c) klucz podstawowy,
 4. d) reguła poprawności.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 2 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

3) Indeks ułatwia:

 1. a) wyszukiwanie informacji na dysku twardym,
 2. b) szybkie usuwanie danych z wybranych rekordów,
 3. c) szybkie usuwanie danych z wybranych pól,
 4. d) sortowanie i wyszukiwanie danych zawartych w rekordach.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 3 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

4) Żeby poprawnie wprowadzać kod pocztowy do tabeli maska wprowadzania powinna mieć postać:

 1. a) 00-000,
 2. b) ??-???,
 3. c) aa-aaa,
 4. d) AA-AAA.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 4 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

5) Maksymalną liczbę znaków, którą można wprowadzić do pola określa:

 1. a) format,
 2. b) rozmiar pola,
 3. c) autonumerowanie,
 4. d) reguła poprawności.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 5 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

6) Formularze służą głównie do:

 1. a) wybierania z tabel rekordów według określonego kryterium,
 2. b) wprowadzania danych i innej niż tabelaryczna formy ich prezentacji,
 3. c) tylko drukowania informacji na papierze,
 4. d) tworzenia relacji.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 6 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

7) Przykładem relacji jeden – do – wielu nie jest:

 1. a) nauczyciel matematyki uczący uczniów z trzech klas,
 2. b) jedno zamówienie zawierające kilka produktów,
 3. c) zatrudnienie dwóch osób na stanowisku kierowcy w firmie,
 4. d) każdy uczeń danej szkoły posiadający unikalny numer identyfikacyjny.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 7 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

8) Zdefiniowana dla pola nazwisko maska wprowadzania >?<??????????????? spowoduje, że:

 1. a) wszystkie litery nazwiska będą wyświetlane jako wielkie,
 2. b) wszystkie litery nazwiska będą wyświetlane jako małe,
 3. c) pierwsza litera nazwiska będzie wyświetlana jako wielka,
 4. d) pierwsza litera nazwiska będzie wyświetlana jako mała.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 8 w pliku Odpowiedzi – test 2.docx. [0,5 pkt]

9) Otwórz plik bazy danych Firma - Moja chata - test 2.accdb znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S1 - test 2. [1 pkt]

10) W tabeli Klienci ustaw szerokość kolumny Nazwisko przedst. na 20, a kolumny Adres rachunku na Dopasuj optymalnie. Zapisz wprowadzone zmiany. [1 pkt]

11) Do tabeli Klienci dodaj rekord zawierający dane: Firma Ciepły Dom, Jerzy Gołębiewski, Konopnickiej 12/8, Szczecin, 71-586, kierownik. [1 pkt]

12) Z tabeli Klienci usuń rekord zawierający dane Andrzeja Karkosza. [1 pkt]

13) W tabeli Klienci dla pola Miasto ustaw właściwość Indeksowanie na Tak (Duplikaty OK) oraz Wartość domyślna na Szczecin. [1 pkt]

14) W tabeli Klienci ukryj kolumnę Nr faksu. [1 pkt]

15) W tabeli Klienci dla pola KodPocztowy ustaw właściwość Wymagane na Tak aby wymusić na użytkownikach wprowadzanie wartości w tym polu (pole nie było puste). Zamknij tabelę Klienci. [1 pkt]

16) Usuń formularz Klasa materiału. [1 pkt]

17) Otwórz tabelę Pracownicy. Zdefiniuj maskę wprowadzania tak, żeby pierwsza litera imienia była automatycznie zamieniana na wielką. [1 pkt]

18) Do tabeli Pracownicy dodaj nowe pole o nazwie Pan/Pani. Nowe pole wstaw przed polem Imię. Utwórz dla pola Pan/Pani odnośnik wewnętrzny zawierający dwie wartości Pan i Pani. Zmień rozmiar pola na 4. Zapisz wprowadzone zmiany. [1 pkt]

19) W tabeli Pracownicy przełącz się do widoku arkusza danych i wypełnij pole Pan/Pani korzystając z wartości odnośnika zgodnie z płcią pracownika. Zamknij tabelę Pracownicy. [1 pkt]

20) Otwórz tabelę Płatności. Zmodyfikuj pole Kwota wpłaty, tak by wartości w nim przechowywane były wyświetlane w postaci walutowej z symbolem . [1 pkt]

21) Do tabeli Płatności dodaj nowe pole o nazwie Zapłacono o typie danych Tak/Nie. Zapisz wprowadzone zmiany, przełącz się do widoku arkusza danych i wypełnij pole Zapłacono. [1 pkt]

22) W tabeli Płatności dla pola Kwota wpłaty wprowadź Regułę sprawdzania poprawności tak, aby wpisywana liczba była nie mniejsza niż 500 €. Jako Tekst reguły sprawdzania poprawności umieść informację: kwota minimalna - 500 €. [1 pkt]

23) Otwórz kwerendę Zlecenia 2020. Zmodyfikuj kryterium wyboru, tak żeby wyświetlane były tylko te rekordy, dla których wartość w polu Wartość zlecenia była większa od 2000, a mniejsza od 6000. Zapisz wprowadzone zmiany. [1 pkt]

24) W kwerendzie Zlecenia 2020 ukryj pole Imię przedst. Zapisz wprowadzone zmiany. Zamknij kwerendę Zlecenia 2020. [1 pkt]

25) Na podstawie tabeli Klienci utwórz kwerendę Klienci według miast wyświetlającą dane z pól: Miasto, Nazwa firmy, Imię przedst., Nazwisko przedst.. Włącz sortowanie Rosnąco według pola Miasto. [1 pkt]

26) W kwerendzie Klienci według miast zastosuj kryterium wyboru w taki sposób, aby byli wyświetlani klienci, których nazwisko zaczyna się literę K. [1 pkt]

27) Zmodyfikuj kryterium wyboru w kwerendzie Klienci według miast w taki sposób, aby były wyświetlane tylko klientki, których nazwisko zaczyna się literę K. [1 pkt]

28) W kwerendzie Klienci według miast ukryj pole Nazwa firmy. Zapisz i zamknij kwerendę Klienci według miast. [1 pkt]

29) Otwórz formularz Pracownicy. Dodaj nowego pracownika wpisując do odpowiednich pól dane: Mieczysław Kujanek, dyrektor, 0914587548. Zamknij formularz Pracownicy. [1 pkt]

30) Otwórz tabelę Materiały. Wyeksportuj ją do pliku arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Plik zapisz pod nazwą Materiały - arkusz.xlsx w katalogu Egzamin próbny - S1 - test 2. Zamknij tabelę Materiały. [1 pkt]

31) Utwórz relację typu jeden-do-wielu między tabelami Kontrahenci i Materiały, wykorzystując do tego celu pole IDkontrahenta. Zdefiniuj więzy integralności dla relacji utworzonej między tabelami Kontrahenci i Materiały. Uaktywnij pola Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne i Kaskadowo usuń rekordy pokrewne. [1 pkt]

32) Na podstawie tabeli Klasa materiału utwórz formularz o nazwie Klasy materiałów korzystając z opcji Formularz. [1 pkt]

33) Wydrukuj raport Wartość zleceń 2020 do pliku o nazwie Zlecenia 2020.pdf (po wyświetleniu okna Drukowanie w polu Nazwa wybierz program doPDF, w Office 2007 - 2020 możesz zapisać jako plik PDF). [1 pkt]

34) Otwórz tabelę Klienci, a następnie wydrukuj tylko rekordy zawierające nazwę firmy do pliku o nazwie Firmy.pdf. [1 pkt]

35) W tabeli Klienci zastosuj maskę wprowadzania, dzięki której będzie można poprawnie wprowadzać numer telefonu komórkowego w polu Nr telefonu według wzoru: 880-456-321. Zamknij tabelę Klienci. [1 pkt]

36) Otwórz formularz Klienci, a następnie zmień imię i nazwisko na własne dla rekordu o numerze ID klienta 43. Zamknij formularz Klienci oraz bazę danych. [1 pkt]

Wszelkie dane dotyczące firm i osób występujące w bazie danych Firma - Moja chata - test 2.accdb zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi nazwami jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl